ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป                                                    

     โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ที่ตั้ง 8 หมู่ที่ 8 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
โทร.061-5516489 , โทรสาร.042-699062
E-mail : wanyaiwit@wanyai.ac.th
Website : www.wanyai.ac.th
เพจ : งานสารสนเทศโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
     งานวิชาการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 57 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา เขตพื้นที่บริการอำเภอหว้านใหญ่

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 57 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8  บ้านหนองแสง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 เปิดสอนแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 โดยมี นายมณี ทองผา ทำหน้าที่แทนครูใหญ่ ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายถวิล วดีศิริศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมา ปีการศึกษา 2546 เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โดยได้รับการตรวจรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549
 

คติธรรมประจำโรงเรียน

สามัคคี  สามัคคานัง  ตะโป  สุโข
แปลว่า  ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นสุขยิ่ง

 

ปรัชญาโรงเรียน

วินัยดี  กีฬาเก่ง  เคร่งจรรยา  วิชาชาญ
 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง    ดำ
 

เอกลักษณ์โรงเรียน

อยู่พอเพียง เลี้ยงชีพได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 

อัตลักษณ์โรงเรียน

ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย