ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต บุญพอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ ซาเหลา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ ผิวสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฐาปนีย์ คนเพียร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรณัฏฐ์ ฐิตากรพงศ์สถิต
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :