กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนา ผิวสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทยา สุคำภา
ครูชำนาญการ

นายหัสวิชัย เมืองโคตร

นางสาวสุภิดา คนซื่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลัยทอง คำนนท์