หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สำหรับปีการศึกษา 2564-2566
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร

 

หลักสูตรสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.22 KB