กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสันติ จันทร์ศรี
ครูชำนาญการ

นายธรรมพล เชื้อคนแข็ง
ครู คศ.1

นางสาวธีรยา ราชิวงค์
ครูผู้ช่วย